Créer un site internet

Prières en Créole et dialectes

Prière du Notre Père en Créole à

l'Église du Notre Père à Jérusalem

 

Notre-Père en Créole martiniquais / Papa Bondyé

Papa-nou ki an syèl-la,

Non'w, i a sanktifié

Bondyé Rényé !

Volonté'w, I a fèt asou latè

Kon adan syèl-la.

Pen-an nou ni bizwen chak jou-a,

Ban ou-i jòdi-a.

Padoné-nou tò-nou,

Mannyè nou ka padoné

Tout tò lézòt fè nou.

Pa kité nou tonbé anba tantasyon,

Men tiré-nou anba tou sa ki mové.

Amen.

Douce Nuit

Jou Lannuit Sa, Tout Sen Nan Syél

Desann Soa Té Pou Fé you Sél

Ak Tout Pép Vanyan Kape Lite

Pou Lapé, Jistis Ak Libéte

Kab Vin Rév tout Kretyen Vivan

Ki Pran Mari Kóm Manman.

 

 

Prières Réunionnaises

 

 

Bondië nout papa (Kréol La Rénion )


Bondië nout Papa dann sièl,
Amont vréman kisa ou lé,
Fé klèr bardžour out Royom,
Fé viv out volonté partou toultan,
parèy dann sièl.
Donn anou žordï, žour pou žour,
nout manžé pou la vi,
Pardonn anou lë tor nou la fé,
konm nou osi nü pardonn lézot,
Lèss pa nou amay anou dann tantasion,
tir la rasine lë mal èk nout tout.
Amen.

 

Notre Père en Créole Mauricien

Nou Papa ki dan le siel

Fer rekonet ki to nom sin,

Fer ki to regn vini,

Fer to volonte akompli,

Lor la terre koman dan le siel.

Donn nou azordi di pin ki nou bizin.

Pardonn-nou nou bann ofans,

Koman nou osi pardonn le zot

ki fin ofans nou.

Pa less nou tom dan tentation

Me tir-nu depi lemal.

 

Notre Père en Créole haïtien

Papa nou ki nan Sièl-la,

Sé pou yo réspékté non ou,

Sépou yo rékonet sé ou ki roua,

Sé pou volonté ou fèt Sièlla.

Pin nou bézouin chak jou-a ban nou li jou-a.

Padoné sa nou fèou, tankou nou padoné

Moun ki fè nou ki chóy.

Pa kité nou pran nan pièj,

Min délivré nou ak sa ki mal.

Amen.

 

Notre Père en Créole seychellois

Ou, nou papa ki dan lesyel,

Fer ou ganny rekonnet konman Bondye.

Ki ou renny i arive.

Ki ou lavolonte i ganny realize

Lo later parey i ete dan lesyel

Donn nou sak zour nou dipen ki nou bezwen.

Pardonn nou pour bann lofans

Ki noun fer anver ou,

Parey nou pardonn sa ki n ofans nou.

Pa les tantasyon domin nou,

Me tir nou dan lemal.

 

Bible en Créole Haïtien

 

Notre Père. Papa Nou (autre version)

Papa nou ki nan sièl la,

ké non ou va sanktifié.

Rouayom ou vini.

Ké volonté ou vi-n fèt sou la tè,

minm jan li yé nan sièl la.

Ba nou jodi-a pin mou bézouin chak jou.

É Padonnin dèt nou yo,

tankou nou padonnin moun you ki doué nou.

Pa minnin nou nan tantasion,

min délivré nou anba malin an :

paské rouayom , é puisans, é la gloua sé

pou ou pou toujou.

Amèn.


Notre Père. Papa Nou (autre version) 

Papa nou ki nan syèl la.

Nou mande pou yo toujou respekte non ou.

Vin tabli gouvènman ou,

pou yo fè volonte ou sou latè,

tankou yo fè l' nan syèl la.

Manje nou bezwen an, ban nou l' jòdi a.

Padonnen tout sa nou fè ki mal,

menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal.

Pa kite nou nan pozisyon pou n' tonbe nan tantasyon,

men, delivre nou anba Satan.

Paske, se pou ou tout otorite,

tout pouvwa ak tout lwanj,

depi tout tan ak pou tout tan.

Amèn.


Notre Père. Papa Nou (autre version)

Papa nou, ki nan sièl:

ké non ou jouinn tout réspè.

Ké règn ou vini. Ké volonté ou akonpli sou tè a tankou nan sièl.

Ban nou, jodi a, pin chak jou nou.

Padonnin nou péché nou, tankou nou padonnin moun ki ofansé nou.

Pa minnin nou nan tantasion, min délivré nou an-ba malin an.

 

Papa Nou en Créole Saint-Lucien

Papa nou ki an syêl,

nou ka pwédyé pou tout moun

onnowé'w kon Bondyé.

Nou ka pwédyé pou tout moun

vini anba kondwit ou,

épi pou tout moun obéyi'w asou latê-a

menm kon tout sa ki an syêl

ka obéyi'w.

Ban nou jòdi-a manjé-a nou

bizwen-an.

Pawdonnen nou péché nou

menm kon nou ka pawdonnen

moun ki fê nou mové.

Pa kité nou tonbé anba tantasyon,

mé délivwé nou anba lanmen Denmou-an.

 

Je Vous salue Marie en Balade

Na iagilio,

Maria, una e grasia :

ot mo na Téama ;

ari diame nacara ne obé tamua ;

name cegen naem Jesu.

Sankta Maria,

ngane Dianua ko

telaliat naliba endiu

ki muanye eina me da

nyékuat uamadiba.

Amen.


Ave Maria en Ouvéa

gua fonu iakoe I de gratia,

kokoe fakatahi ma de Aliki,

gua taumahamana iakoe I de fasia o mala fafine oti,

gua taumahamana foki ia Jesus de fua o dou tinae.

Maria Santa,

Tinana o do Atua,

ke ge kaysila age momatou nea pekato,

I de aso nei ma de aso o domatou mate.

Amen.

 

Notre Père et Je Vous salue Marie en Maré ( Nengone, Iwatenu )

 

Priyè Nan Kreyol Ayisyen : La Priyè Mari

 

SALVE REGINA

Sali !

Rèn, Manman kè sansib, lavi nou, plezi nou, espwa nou,

Sali !

Kote ou n'ap rele, nou menm pitit Èv yo ki egzile yo ;

Kote ou n'ap plenn, n'ap plenyen, n'ap kriye nan bafon dlo je sa a.

Ebyen avoka nou, vire je kè sansib ou kote nou.

Apre egzil sa a montre nou Jezi, fwi vant ou a ki beni an.

Ou menm ki sen, ou menm ki bon, Mari ki Vyèj.

 

AVE MARIA

Mari se pou kontan.

Ou menm ki plen favè,

Granmèt la avèk ou.

Li beni ou pase tout fiy,

E li beni Jezi, pitit ou fè a.

Mari, ou sen,

Ou se Manman Bondye, nou se pechè.

Lapriyè pou nou jodiya

Ak lè nou prèt pou nou mouri.

Amèn.

 

CHAPLÈ (Le Rosaire).

Tounen nan komansman paj la

MISTÈ KÈ KONTANT [Mystère joyeux]

Lè Lendi ak samdi
1. Anonsyasyon
[L'Annonciation]
2. Vizitasyon
[La Visitation]
3. Nativite
[La Nativité]
4. Prezentasyon Jezy nan tanp la
[La Présentation au Temple]
5. Josèf ak Mari jwenn Jezi ke yo te panse pèdi
[Le Recouvrement]


MISTÈ KÈ KLÈ [Mystères lumineux]

Lè jedi
1. Batèm
[Le Baptême de Jésus]
2. Nòs Kana
[Les Noces de Cana]
3. Premye predikasyon
[L'Annonce du Royaume et appel à la conversion]
4. Jezi transfigurasyon devan premye disip li yo
[La Transfiguration]
5. Premyè mès ak disip li yo
[L'Institution de l'Eucharistie]


MISTÈ DE DOULÈ [Mystères douloureux]

Lè Madi ak vandredi
1. Agoni nan jaden jetzemani
[L'Agonie à Gethsémani]
2. Yo bat Jezi Flajelasyon
[La Flagellation]
3. Yo mete yon kouròn epin sou tèt li
[Le Couronnement d'épines]
4. Yo fèsl pote kwa a
[Le Portement de Croix]
5. Jezi mouri sou kwa a
[La Mort de Jésus sur la Croix]


MISTÈ DE GLOWA [Mystères glorieux]

Lè Mèkredi ak dimanch
1. Jezi resisite
[La Résurrection]
2. Jezi monte nan syèll
[L'Ascension de Jésus]
3. Lespri Sen desann sou apòt yo
[La Pentecôte]
4. Mari monte nan glowa papa a
[L'Assomption de Marie]
5. Mari resevwa rekonpansans li nan nan Men Papa a ki fè Rèn nan syèl la
[Le Couronnement de Marie dans les cieux]

 

 

Lapriyè Lejyon

 

An Kòmansman lapriyè a
= O Non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen An !
- Amèn !

= Vini Lespri Sen, antre pi fon nan kè patizan ou yo, fè yo cho ak dife renmen pa w la, Granmèt voye Lespri w
- Ki fè fas tè a vin tou nèf . An nou lapriyè: Granmèt, pa pouvwa mèvèy kache Lespri Sen an ki desann sou apot yo, ou fè Legliz ou a vin sen nan tout pèp ak nan tout nasyon yo. Tanpri, vide kado Lespri Sen an sou tou sa w te kreye, e kontinye fè nan kè sila yo ki kwè nan ou bèl travay renmen-an ou te kòmanse reyalize, lè apot yo t'ap preche Levanjil la. Pa pouvwa Jezi-Kri, Granmèt nou an.
- Amèn !

= Granmèt, louvri bouch mwen !
- E bouch mwen va fè lwanj pou ou !
= Bondye, tanpri vin ede m' !
- Granmèt, prese vin' pote m' sekou !
= Viv Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an !
- Kòm o kòmansman, ni jodi a, ni toulejou epi tout tan gen tan. Amèn !

(5 dizèn chaplè)
Nou salye w, ou menm ki rèn, ou'k manman kè sansib, ou ki lavi nou, kontantman kè nou, espwa nou, nou salye w. Nou menm pitit Adan ak Ev, nou ki egzile sou tè mizè sa a, n'ap plenyen, n'ap rele ba ou, n'ap kriye nan pye w ak dlo nan je nou. Tanpri souple ou menm k'ap defann kòz nou, montre ou gen bon kè, voye je w sou nou. E lè na kite tè sa a, montre nou Jezi bèl pitit ou fè a, ou menm ki vyèj e ki pran ka moun, ou menm ki dous e ki gen kè sansib, O Mari !

= Ou menm ki sen e ki Manman Bondye, lapriyè pou nou !
- Pou nou merite jwenn favè Jezi-Kri promèt nou yo ! An nou lapriyè: Bondye, se lavi, lanmò ak leve byen vivan Jezi-Kri sèl Pitit ou a, ki te merite pou nou delivrans ki pap janm fini an. Etan n'ap kalkile ak rozè Lavyèj Mari a sou tout gran evenman sa yo, tanpri fè nou viv dapre egzanp yo ba nou, efè nou rive jwenn sa yo pwomèt pa pouvwa Jezi-Kri, Granmèt nou an. Amèn !

= Jezi ou menm ki gen you kè apa
- Pitye pou nou !
= Mari ou menm ki pa janm gen peche nan ke w - Lapriyè pou nou !
= Jozèf ki sen - Lapriyè pou nou !
= Jan ki sen - Lapriyè pou nou!
= Monfò ki sen - Lapriyè pou nou.
O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an. Amèn !
Lwanj tout Lejyonè yo pou Manman Mari

(CATENA)
Kilès fi sila a ki parèt tankou limyè solèy ki pral leve, ki bèl tankou lalin, ki klere kon solèy,ki tèrib tankou you lame pare pou batay ?

= M'ap fè lwanj Granmèt la!
- Lespri m' kontan nan Bondye ki sove m'
= Li voye je l' sou sèvant li ki tou piti, depi kounye a tout pèp k'ap pase sou tè a va di ala mwen gen chans.
- Sila a ki gen pouvwa a fè gran mèvèy pou mwen, non li se non ki apa.
= Depi tout tan e pou tout tan, li toujou gen kè sansib pou sila yo ki respekte l'.
- Ak fòs ponyèt li, li gaye moun ki kwè yo piplis pase lòt.
= Sa k' chita sou fotèy pouvwa yo, li jete yo atè, sa k' piti yo li leve yo anlè.
- Sa k' grangou yo li ba yo pakèt avantaj, sa k' rich yo li voye yo ale de men vid.
= Li soutni Izrayèl sèvitè l'. Li sonje tou sa li te fè pou montre li konn renmen.
- Tou sa l' te pwomèt zansèt nou yo Abraram ansanm ak ras li pou tout tan.
= Viv Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an !
- Kòm o kòmansman, ni jodi a, ni toulejou epi tout tan gen tan. Amèn !

Kilès fi sila a ki parèt tankou limyè solèy ki pral leve, ki bèl tankou lalin, ki klere kon solèy, ki tèrib tankou you lame pare pou batay ?

= Mari, ou menm ki pat janm pote mak peche Adan ak Ev la
- N'ap mande w sekou, lapriyè pou nou. An nou lapriyè : Jezi-Kri, Papa a te mete w pou li menm ak nou menm nou rive fè you sèl. Ou te vle mete manman w ki manman pa nou tou, pou ou menm ak nou menm nou rive fè you sèl, tanpri, nenpòt moun ki vin mande w favè, fè yo kontan resevwa tout nan men Lavyèj Mari. Amèn !


DENYE LAPRIYE

= O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an, Amen.
Manman Bondye, ou menm ki sen e ki konble ak lwanj ak benediksyon, se sekou w n'ap chèche pou l' sèvi n' defans,pa meprize lapriyè n'ap fè w nan tout nesesite lavi nou, men delivre nou anba tout danje. Amèn !

= (Non prezidyòm nan oubyen Kirya). Oubyen : Mari ki san peche, ou menm kote Bondye fè tout favè l' yo pase)
- Lapriyè pou nou
= Michèl ak Gabryèl, gran mesaje Bondye yo ki sen.
- Lapriyè pou nou.
= Tout sa k' gen pouvwa nan syèl la, tout lejyon mesaje Mari yo.
- Lapriyè pou nou.
= Jan Batis ki sen - Lapriyè pou nou.
= Pyè ak Pòl ki sen - Lapriyè pou nou.
An nou lapriyè: Granmèt, nou menm k'ap sèvi w anba drapo Mari, fè nou kwè tout bon vre nan ou. Fè nou gen konfyans nèt nan Mari, konsa nou sèten na gen laviktwa sou tè a. Banou you lafwa ki parèt nan lavi nou, e ki jwenn fòs li nan renmen ki sòti nan kè nou pou frè nou yo ; you lafwa ki fè nou rive reyalize tou sa n'ap fè, paske se ou menm nou renmen vre, you lafwa ki fè se ou menm nou toujou wè, nou toujou sèvi nan pwochen nou. Banou you lafwa ki fèm, ki solid tankou you blok wòch, ki fè nou pap trouble, nou pap chanje nan mitan kwa, tray ak desepsyon lavi a; you lafwa ki banou kouraj e ki mete nan lespri nou, lide kòmanse epi kontinye nèt ale, san nou pa pè anyen, travay ki gen anpil valè pou Bondye ak pou delivrans nanm yo ;you lafwa ki pou sèvi Lejyon nou an tankou kolonn dife Moyiz la, pou kondwi nou etan n'ap mete tèt ansanm, pou'n mache san rete, pou limen toupatou dife renmen Bondye a, pou klere tout sila yo ki chita nan fènwa ak lonbraj lanmò a, pou chofe sila yo ki tyèd, pou fè sila yo ki antere nan lanmò peche a tounen jwenn lavi ; you lafwa ki fè n' mache dwat nan chemen kèpoze a, konsa apre batay lavi sa a, san nou pa pèdi you sèl patizan, Lejyon nou-an va rive rasanble kote renmen ak bèlte pa w dirije tout bagay. Amèn.

Se pou nanm tout lejyonè, ak tout fidèl ki mouri yo jwenn kè poze pa pouvwa kè sansib Bondye a. Amèn !
= O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an, Amèn !

Imprimati 6 desanm 1974
François W. LIGONDE
Achevèk Pòtoprens.

 


Lapriyè Bahá'í yo Ankreyòl Aysyen

Lapriyè sa yo sòti nan liv "Pawòl Bon Dye". Se Lasanble Espirityèl Nasyonal Ayti a ki enprimen'l.

Priyè obligatwa ki kout la
M wen temwen, O Bon Dye, Ou kreye mwen pou mwen konnen Ou ak pou mwen adore Ou. Mwen kwè kounyeya mwen pa gen pisans, Ou genyen pouvwa; mwen pòv, Ou rich. Pa gen lòt Bon Dye pase Ou, Ou menm ki sekoure nan danje, Ou menm ki egziste pou kont Ou. ²

Priyè lagerizon
M on Ou se gerizon mwen, O Bon Dye, lè mwen sonje Ou, mwen jwenn remèd mwen. Vwazinaj Ou se sèl espwa mwewn, lamou mwen pou Ou se konpayon mwen. Mizerikòd Ou se gerizon mwen ak soutyen mwen nan lemonn sa a ak lòt monn nan tou. An verite, Ou se Bon Dye ki gen tout bonte a, ki konnen tout bagay, ki gen tout sajès la. ³

Bahá'u'lláh

1. Bahá'í Prayers in Haitian Creole
These prayers were taken from the book "Pawòl Bon Dye" (Words of God), printed by the NSA of Haiti.

2. Short Obligatory Prayer
I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. I testify, at this moment, to my powerlessness and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth. There is none other God but Thee, the Help in Peril, the Self-Subsisting.

3. Healing Prayer
Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.

Bahá'u'lláh

 

Tahitien

 

Ave Maria

Ia ora na, e Maria e,

ua I oe I te karatia,

te ia oe te Fatu,

o oe tei hau I te maitai I te mau vahine atoa,

e e maitai te huaai o to opu, o Jetu.

E Maria Peata e,

te Metua vahine no te Atua,

a pure I te Atua no matou te feia hara I teienei,

e I te hora o to matou pohe raa.

Amene.

 

Futunien

Prières Wallisiennes

Notre Père. Ko tamatou Tamai

Ko tamatou Tamai e i

Selo, ke tapuha tou

huafa, ke aumai tau pule,

ke fai tou finegalo, ite

kelekele o hage ko Selo.

Ke foaki mai hamatou

mea kai i te aho nei, pea

ke fakamolemole tamatou

agahala o hage ko tamatou

fakamolemole

kia natou e agahal mai

kia matou, pea aua naa

ke tuku ia matou ki te

fakahala kae ke fakamauli

matou mai te kovi.

Ameni.

 

Je Vous salue Marie. Alofa Malia

Alofa Malia,

ekefonu ite kalasia,

eiate koe te Aliki,

eke manuia koe ite fafine fuape,

pea e manuia ia Jesu kote fua o tua alo.

Magata Malia,

kote fae a te Ahua,

keke hufia matou aga hala i te a honei,

pea mote a ho o tomatou mate.

Amene.


Notre Père en marquisien

Te pure a te Fatu

To mātou motua noho io he àni

Notre Père qui est cieux

Ia mevaha to òe inoa

Que ton nom soit sanctifié

Ia mave mai to òe nohona

Que ton règne vienne

Ia paavae mai to òe hia

Que ta volonté soit faite

I no he fenua hakatu me te àni

Sur la terre comme au ciel

Vaièi mai tītahi oà na mātou no tēnei â

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour

Haakoè mai to mātou piò

Pardonne-nous nos offenses

Atii me mātou e haakoè atu nei i ta àtou

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés

Umoì e haavai ia mātou i òto o te motii

Et ne nous soumets pas à la tentation

Haapohoè mai à

Mais délivre-nous du mal

No òe hoì te moû, me te mana, me te kāìè

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire

Ma te tau tai anatu.

Pour les siècles des siècles.

Tiàtohu nui.

Amen.

 

Madagascar

Notre Père. Amproy antsica izau

Amproy antsica izau hanautangh andanghitsi

andgharanau hofissahots,

vahoüachanau hoaui aminay, fitjannaû

hoefaizangh an tane toua andangithsi ;

mahou mehohanau anrou aniou abinaihane antsica,

amahanau manghafaca hanay ota antsica ;

tonazahai manghafaca hota anreo mauouanay :

amanhanau aca mahatetseanay abin fiuetseuetsie ratsi,

feha hanau mete zahahanay tabin haratsi an abi.

Amin.

 

Prières en Malagasy standard

 

Prières en Malagasy (Hova, Merina)

 

Notre Père en comorien


Paramandhale sthitah asmâ pitah ;

tava nâamadhejam artschitam bhavatu ;

tava râdjam agatshatu ;

tava tschit tam arthalòke jathâ krìjate

tatâpi bhuloke krîjatâm.

Anudinam asmatu bhodjanam asmâcam adja dèhi.

Asma dattamirunam vajam jathà kshaminâha

asmatudhârampi tatha tava kschantavjam.

Asmân shôdhanâya avèscham mâ khatsva

tathatschèto durggatal asmân raksha.

Krîjàtam.

 

9 votes. Moyenne 4.22 sur 5.

Commentaires (1)

1. NIJEAN 23/08/2011

Très URGENT

Bonjour,
Je dois préparer le pélérinage de Preuilly en Seine et Marne, je voudrais le "je vous salut Marie"en créole de la Martinique.
Je vous remercie

Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site